Hva og hvorfor

Hva er Bymiljøpakken?

Hva og hvorfor Bymiljøpakken?Den er handlingsdelen av Areal- og transportplan for arendalsregionen.

Hva og hvorfor Bymiljøpakken?

Les kronikk fra ordførere og styringsgruppen som forklarer bakgrunn og mål.

En bymiljøpakke kan beskrives som en handlingsdel for areal -og transportplan (ATP) for arendalsregionen. ATP for arendalsregionen skal legge til rette for bærekraftig vekst ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig. Den skal også fremme folkehelse, bedre trafikksikkerhet og legge til rette for god utvikling av regionen.

Viktige delmål som en mulig bymiljøpakke kan bidra til er:

  • Foredle og videreutvikle en infrastruktur og transport som er trafikksikker og effektiv.
  • Utvikle en infrastruktur og transport som er trafikksikker og effektiv. Fokus på forutsigbarhet og miljøvennlighet, videreutvikling av regionen som felles bo- og arbeidsmarked.
  • Vegtiltak. Tiltak for å bedre sykkel og gange, kollektivtiltak, innfartsparkering, gatebruksplan og andre bymiljøtiltak.

 


Hvorfor Bymiljøpakken?

Hvorfor Bymiljøpakken?

Det er gjort analyser som viser at antatt trafikk i 2022 uten andre tiltak enn det som allerede er planlagt gir en uønsket økning i biltrafikk sammenlignet med 2014.

Hvis det ikke gjøres tiltak for å redusere biltrafikken frem til år 2022 vil både trafikkarbeidet og antall bilturer øke, og andelen kollektivturer reduseres i forhold til i dag (pga. befolkningsveksten). Hvis man ser videre mot 2040 skaper befolkningsveksten store transportbehov. Dersom arendal- og grimstadregionen skal oppnå en målsetting om reduksjon i bilbruken, viser resultatene at det må settes inn tiltak som reduserer bilbruken i regionen.

Utfordringer allerede i dag

Tilførselsveiene til Arendal, samt avkjøringen ved Vesterled inn til Grimstad, har allerede rushtidsutfordringer i dag. Et forstudie (2012) av et fremtidig transportsystem i Arendal viser også at kapasitetsgrensene for hovedvegnettet rundt Arendal er i ferd med å nås, og konkluderer med at store deler av veksten i persontransporten må tas med alternativer til bil dersom en skal unngå kø og kaos for alle trafikantgruppene. En langt større del av persontransporten må dekkes med gåing, sykkel, buss og båt.

Beregningene viser at det blir om lag 45 000 flere bilreiser i Arendal- og Grimstad-regionen i 2040 enn det som finner sted i 2014. Det er en stor vekst i biltrafikken til og innenfor både Arendal og Grimstad kommune.

Vegutbyggingen på E18 vil ha en negativ innvirkning på kollektivbruken i 2040 dersom det ikke gjøres tiltak for å fremme bruken av kollektivtransporten. Resultatene indikerer at vegutbyggingen som allerede er planlagt gir så god tilgjengelighet med bil at veksten i transportbehovet nesten utelukkende vil skje med bruk av bil. Fremkommeligheten vil kun bedres på E18, dvs. sentrum vil svekkes av den planlagte utbyggingen.