Tiltak

Mulighetsstudier

Grunnlag for foreslåtte tiltak i bymiljøpakken til ATP arendalsregionen

På grunnlag av mulighetsstudier har man analysert seg frem til hvilke tiltak som har best effekt for ATP-planens mål om nullvekst i personbiltrafikken. Og transportanalysene fra disse studiene viser at kombinasjonen av følgende tiltak gir best effekt:

Fortetting

Fortetting og 80 % vekst i byer og kommunesentra gir reduksjon i samlet transportarbeid i et 2040- perspektiv. Ved å åpne opp for vekst i prioriterte lokalsentra og en annen fordeling av veksten, vil en ikke oppnå samme virkning.

Bompenger

Bompenger vil kunne redusere bilbruken ytterligere. Desto høyere takster jo høyere virkningsgrad. Rushtidsavgift vil innebære at en først og fremst får virkning når behovet er størst, dvs. morgen og ettermiddag. På nåværende tidspunkt er det ikke tatt stilling til bompenger som et aktuelt virkemiddel.

Et kollektivtilbud

Et kollektivtilbud der en rendyrker prinsipper med pendellinjer, økt frekvens der kundegrunnlaget er til stede og bedre fremkommelighet, slår positivt ut.

Ny veglenke: Myrene – Stoa 

Ny veglenke: Myrene – Stoa innebærer en bedre trafikkfordeling der en tar hensyn til at 70 % av trafikken inn til Arendal kommer på E18 fra vest. Det gjelder også viktige regionale kollektivlinjer. Denne nye veglenken forventes å gi bedre fremkommelighet for de aktuelle kollektivlinjene.


Kollektivsatsning

En stor satsning på kollektiv transport gjør det mulig og attraktivt for mange å bruke særlig buss og sykkel. Det blir en satsning på strekninger der det bor og jobber mange, og det blir også en stor satsning på kollektivknutepunkter med gode parkeringsplasser for bil og sykkel. Fremkommelighet for bussene blir også en viktig prioritering.

Les hele mulighetsstudien om kollektivtrafikken i arendalsregionen (pdf).


Sykkel og gange

For sykkel og gange prioriteres tiltak inn mot bysentrum og tettsteder, og det er et stort fokus på trafikksikkerhet. Vegtiltakene skal være med på å gjøre byene mer bilfrie, i tillegg til at de skal bidra til en bedre trafikkfordeling på vegene, og gi bussene og næringstrafikken bedre fremkommelighet.

I alle tiltakene ligger det også en miljøopprustning av områdene rundt som er med på å gjøre byene, tettstedene og innfartsveiene mer attraktive og trafikksikre for alle trafikantgrupper.

Les mulighetsstudien om sykkel Arendal (pdf)

Les mulighetsstudien om sykkel Grimstad (pdf)


Kart over tiltakene

Du kan zoome ut og inn og dra i kartet for å få mer informasjon om de foreslåtte tiltakene. De foreslåtte tiltakene er markert med ulike farger og symboler. Klikk på disse for mer informasjon.

Se kartet i eget vindu her.