Mål

Overordnede mål

Areal- og transportplan (ATP) for arendalsregionen skal legge til rette for bærekraftig vekst ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og legger til rette for god utvikling av regionens byer og tettsteder. I tillegg må transportbehovene løses på en bærekraftig måte, hvor reduserte klimagassutslipp er ett av flere mål.

Planen har målsetting om nullvekst i personbiltrafikk fra og med 2025.  For å klare det må andelen av daglige reiser som foregår med kollektiv, sykkel eller gange øke fra 25 % i dag til 32 % i 2025. Det vil si en økning på rundt 21 000 daglige turer med disse transportformene.

Andre viktige delmål som bymiljøpakken bidrar til

1. Attraktive byer og steder

Foredle og videreutvikle attraktive byer og tettsteder i arendalsregionen.

2. Fortetting

Gjennomføre boligfortetting i arendals- regionens byer og tettsteder med høye kvalitetskrav.

3. Grønne og blå naturområder

Sikre veven av grønne og blå naturområder med landbruksområder, friluftsområder og verdifulle natur- og kulturområder for langsiktig bruk og vern.

4.Næring

Sikre gode rammebetingelser for næringsutvikling på steder med redusert transportbehov og lavere samlede miljøbelastninger.

5. Transport

Utvikle en infrastruktur og transport som er trafikksikker, e ffektiv, forutsigbar og miljøvennlig, og som videreutvikler regionen som felles bo- og arbeidsmarked.

Tiltakene når målene til ATP-planen, men må finansieres

Målet med en mulig bymiljøpakke er altså å finansiere tiltak som inngår i prosjektporteføljen til ATP-planen. Det er blant annet vegtiltak, tiltak for å bedre sykkel og gange, kollektivtiltak, innfartsparkering, gatebruksplan og andre bymiljøtiltak. Disse tiltakene vil være avgjørende for å nå foreslåtte resultatmål for transport i ATP-planen.


Finansiering

Arendal- og grimstadregionen deltar i nettverk for mellomstore byområder med mål om å komme i posisjon for byvekstavtaler i ny Nasjonal transportplan fra 2022-2033. Dette forutsetter en godkjent areal- og transportplan med et nullvekstmål for personbiltrafikken.

Den videre prosessen med ei bymiljøpakke må vise de aktuelle tiltakenes positive virkninger for regionen og for den enkelte innbygger. Ambisjonsnivå må avklares i forhold til ønsket måloppnåelse. Det tas ikke stilling nå til økonomiske virkemidler som skal finansiere aktuelle tiltak.