Hva og hvorfor

Planarbeidet er en oppfølging av internasjonale og nasjonale mål for klima, nasjonale mål og retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging og for nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Bakgrunn

Hva er Areal- og transportplan for arendalsregionen?

Vi som bor i Arendal, Grimstad, Froland eller Tvedestrand har et felles bo- og arbeids-marked. Statistikken viser at det er mye pendling på tvers av kommunegrensene. Det betyr at innbyggerne i den ene kommunen påvirkes av det som skjer i den andre kommunen.

Arendalsregionen har opplevd høy vekst i bosettingen de siste ti årene. Statistisk sentralbyrå anslår at regionen vil vokse med cirka 13 000 innbyggere frem mot 2040. Dette betyr om lag 6-8000 nye boliger. En slik vekst kommer ikke helt av seg selv. Den må skapes gjennom å gjøre regionen interessant med fornybare ressurser og ny teknologi. Veksten må også skapes uten at det gir en økning i personbiltrafikken i tråd med nasjonale mål.

Spørsmålet blir hvor og hvordan vi skal bygge nye boliger, lokalisere næringsområder og offentlige virksomheter for å skape en attraktiv og fremtidsrettet region?

 

Her kan du lese og laste ned planforslaget i sin helhet (pdf)

Her kan du utforske planforslag og bymiljøpakkens foreslåtte tiltak i et digitalt plankart

Her finner du en oversikt over de fleste relevante dokumenter 

Les kronikk med presentasjon av bakgrunn og mål (Agderposten, 30.07.2017)


Nærhet til alt

I arealplanen for arendalsregionen foreslås det at 80 prosent av de nye boligene plasseres mer sentralt. Dette gjelder for Arendal og Grimstad, og for kommunene Tvedestrand og Froland er dette målet satt til 70 prosent.

Målet er at boligene skal legges på steder som i større grad ivaretar beboernes daglige behov som lokalbutikk, barnehage og skole. Boliger i og inntil sentrumsområder vil sammen med flere gågater, færre biler og mer attraktive torg og møteplasser, gi et mer pulserende byliv.

Målet om 80 prosent utbygging sentralt kan føre til at 20 prosent bygges på mindre steder i utkantene. Men utkantene er avhengig av sterke byer og lokalsentre med et godt utbygd privat og offentlig tilbud.

Ved å plassere større utbyggingsområder som skaper trafikk tettere på et fremtidsrettet transportsystem, er det mulig å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i tråd med nasjonale mål. Boliger bør for eksempel legges på steder som i større grad ivaretar beboernes daglige behov som lokalbutikk, barnehage og skole. Dette er krevende og må løses i samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Målet er en sterk, synlig og attraktiv region som kan fylle slagordet til areal og transportplanen som er «Nærhet til alt»


Organisering og deltakelse

Planarbeidet startet opp i 2014 som et partnerskap mellom de fire kommunene, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder kollektivtrafikk (AKT) og Aust-Agder fylkeskommune som har prosjektledelsen. Arbeidet er organisert med ei politisk styringsgruppe (15 politikere) oppnevnt av kommunestyrene og fylkestinget. Kommunene deltar med likt antall representanter. Regionvegsjef og adm.dir. i Agder kollektivtransport (AKT) har også vært representert i styringsgruppa.

Det er videre etablert en administrativ strategigruppe som har bistått i arbeidet med å forberede strategiske beslutninger i den politiske styringsgruppa og i kommunestyrene. Den består av representanter på ledernivå hos de samarbeidende partene. Den administrative prosjektgruppa som har stått for deler av de faglige utredningene og planutformingen, har bestått av prosjektledelsen og fagfolk fra deltakende parter. Det er i tillegg etablert samarbeid med ulike interessegrupper og arrangert informasjons- og dialogmøter.


Fremtidsbilde

2040

I planen er det beskrevet et fremtidsbilde av hvordan vi ser for oss regionen i 2040.  Målet er at denne regionale ATP – planen sammen med kommuneplanene i de fire kommunene, skal legge føringer for en ønsket utvikling i arendalsregionen. Fremtidsbildet innledes med følgende:

Arendalsregionen er blitt en sterk, synlig og attraktiv region; et sted hvor mennesker og virksomheter finner sammen, trives og utvikler seg. Regionen evner å løse felles utfordringer gjennom utvikling av arealer med beliggenhet tilpasset et fremtidsrettet transportsystem. Utbyggingsmønsteret har ført til at byene og tettstedene i arendalsregionen er blitt tydelige og sentrale tyngdepunkter.

Det står videre at:

Reise og transportbehovet er redusert vesentlig siden ATP- planen ble vedtatt i 2018. Regionen har bidradd aktivt til at de samlede klimagassutslipp er gått ned i tråd med Paris-avtalen. Med fokus på fortetting for kortere reiseavstander, er det i dag blitt langt mer naturlig å ta beina eller sykkelen fatt. Og sammen med kollektivtransport utgjør dette i dag hovedtyngden av reiser. Kollektivtilbudet er basert på moderne, høyteknologiske null-utslippsløsninger. Førerløse busser i byene og bydelene er for lengst en del av kollektivtilbudet. I Arendal er transport med el ferger blitt en viktigere del av kollektivtilbudet fra Hisøy og Tromøy. Abonnement på bildeleordninger er for lengst blitt vanlig i stedet for å eie bil selv. Det har etter hvert oppstått en lokal økonomi knyttet til dette.

Les hele fremtidsbildet på side 4-5 i plandokumentet.


Aktører

Et samarbeid

Areal- og transportplan for arendalsregionen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune.

Kontakt oss her