Mål

Hovedmål

Mål for areal- og transportplan for arendalsregionen

Regional areal- og transportplan for arendalsregionen skal legge til rette for bærekraftig vekst ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og legger til rette for god utvikling av regionens byer og tettsteder.

To overordnede mål underveis i planperioden er:

  • 0 % vekst i personbiltrafikk fra 2025
  • 50 % reduksjon i utslipp av klimagasser fra personbiler fra 2030

 

ATP-planen skal hjelpe arendalsregionen til å ta de veivalg som er nødvendig for å klare overgangen til lavutslippsamfunnet i 2050. ATP-planen gjør det ved å peke på politikkområder der regional samordning kan gi merverdi og utforme mål som er tydelige, målbare, ambisiøse og realistiske å nå, og samtidig være retningsgivende for samordnet innsats, prioriteringer og bruk av virkemidler i kommunenes plan- og utviklingsarbeid.


Delmål

Andre viktige mål i ATP-planen

1. Attraktive byer og tettsteder

Videreutvikle og styrke attraktive byer og tettsteder i arendalsregionen.

2. Fortetting

Gjennomføre boligfortetting i arendalsregionens byer og tettsteder med høye kvalitetskrav.

3. Grønne og blå naturområder

Sikre regionens viktigste grønne og blå naturområder, friluftslivsområder, landbruks- og kulturlandskapsområder for langsiktig bruk og vern.

4. Næring

Gjøre regionen attraktiv og bærekraftig gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser slik at eksisterende og nye næringer kan bidra aktivt til det grønne skifte.

5. Transport

Utvikle fremtidsrettede og innovative transportløsninger som gir økt mobilitet, trafikksikkerhet og som er effektiv, forutsigbar og miljøvennlig.

 


Nullvekst i biltrafikk

Foto: Knut Opeide

 

Hovedvegene inn til byene har i dag køproblemer i rushtida. Problemene vil øke fremover hvis det ikke settes inn tiltak. Det lokale næringslivet vil lide dersom vi ikke legger til rette for et transporttilbud som frigjør kapasitet og bidrar til en forutsigbar trafikkavvikling.

Ny E18 både østover og vestover vil etter hvert få stor kapasitet. Dette utfordrer tilgjengeligheten til våre kystbyer der vegsystemet har begrenset kapasitet. Løsningen er ikke å utvide Kystvegen, vegen ned Barbudalen i Arendal eller Vesterled i Grimstad til firefeltsveger. En slik økning av vegkapasitet ville bli svært kostnadskrevende og føre til økt personbiltrafikk.

 

Målet om nullvekst i personbiltrafikken fra 2025 og 50 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra 2030 vil kreve følgende:

 

I 2040 må andelen av daglige reiser som foregår med kollektiv, sykkel eller gange øke til vel 37 prosent, det vil si en økning på rundt 23 000 daglige turer i forhold til 2025, og totalt nær 38 000 fra i dag.

 

 

Målene krever at de langsiktige arealstrategiene følges opp i kommunenes planarbeid. De forutsetter også økte ressurser til å gi bedre muligheter for å gå, sykle eller ta buss sammen med en endret parkeringspolitikk. Gratis parkering og full parkeringsdekning i sentrale områder og i ulike virksomheter bidrar ikke til redusert bilbruk. Når transportmodellene tester dette sammen med mulige bomløsninger, ser man en klar endring i reisemiddelvalg mot mer miljøvennlig transport. Tilgang til statlige midler gjennom en byvekstavtale er en forutsetning for å oppnå målene.