Planforslaget

Forslag til areal- og transportplan for arendalsregionen.

Planforslaget til areal- og transportplan for arendalsregionen.

Forslaget til areal- og transportplan for arendalsregionen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune.

Planforslaget består av tekstdel med mål og strategier (kan lastes ned i bunnen av teksten), plankart med stedsbeskrivelser, samt retningslinjer. Det er utarbeidet en kartbasert webløsning for areal- og transportplanen. Dette er en løsning som gir innsyn og tilgang til plankart, stedsbeskrivelser, fortettingsanalyse, tematiske kart, mulighetsstudier for kollektivtransport og sykkel og øvrige analyser som er gjennomført i forbindelse med arbeidet.

ATP-planen har et langsiktig perspektiv, og frem mot 2040 vil det skje endringer på mange områder som en ikke har gode nok forutsetninger for å ta innover seg i dag. Det vil komme store samfunnsmessige og teknologiske endringer. Det er derfor viktig at den regionale planen tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom.

Her kan du lese planforslaget i sin helhet (pdf).

 


Vekst i sentre

Veksten skal prioriteres i by- og kommunesentre og enkelte lokalsentre

Regional plan for arendalsregionen legger opp til at 80 % av veksten skal komme innenfor byene og prioriterte lokalsentre.

20 % av veksten kan komme utenfor de prioriterte stedene, men fortrinnsvis innenfor et av de øvrige stedene som er beskrevet i planen

Prioriteringene i areal- og transportplanen er ment å forebygge ytterligere byspredning i regionen. I dag er kun i underkant av 20 % av befolkningen i arendalsregionen bosatt innenfor 15 min gangavstand til kommunesentraene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Osedalen, mens nær halvparten av arbeidsplassene finnes her (46 %).

Prioriteringen i ATP innebærer altså ikke et ønske om å øke befolkningen i lokalsentra på bekostning av kommunesentra, men å:

  • – styrke kommunesentraene som regionens viktigste handels-, kultur og arbeidsplassområder.
  • – redusere transportbehovet for bebyggelsen i omlandet ved å utvikle lokalsentre med et innhold som i størst mulig grad ivaretar daglige behov.

Næringsområder

Arbeidsplasser og antall besøkende

Regionale næringsområder er klassifisert etter ABC-prinsippet, og regional plan angir gjennom dette hva slags etableringer som bør komme hvor, ut ifra arbeidsplass- og besøksintensitet. A-områdene (mange arbeidsplasser/besøkende) tilsvarer bysentra og Osedalen. B-områdene (middels arbeidsplasser/besøkende) er blant annet Campus Grimstad, Stoa, Krøgenes og Harebakken og Blakstadheia. C-områdene er Grenstøl (framtidig), Longum, Eydehavn, Omre (framtidig), Østerhus, Bergemoen, og Heftingsdalen (framtidig).

Du kan også lese mer om næringsliv og arbeidsplasser i kapittel 10, side 38 i planforslaget (pdf).


Hovedkollektivakser

Fremkommelighet er høyt prioritert

Planen peker ut hovedkollektivakser, hvor fremkommelighet for kollektiv skal ha høyeste prioritet i planleggingen. Disse består av E18 Kristiansand-Grimstad-Arendal, fv. 420 fra Grimstad/Øygardsdalen til Arendal og videre Harebakken til Myra, fv. 410 Eydehavn til Arendal og videre forbi Sykehuset til Stoa, fv. 42 fra Arendal til Osedalen.


Virkning og betydning

Planretningslinjer

Det er gitt retningslinjer om lokalisering av boliger og arbeidsplasser innenfor definerte vekstområder, funksjonsinnhold og utvikling av 80 %-steder, utnyttingsgrad og fortetting, lokalisering av næringsvirksomhet og tjenesteyting, gange, sykkel og kollektiv og anbefalt parkeringsnorm.

Forholdet til kommuneplanene

Regional areal- og transportplan for arendalsregionen er en strategisk og overordnet plan som forutsetter utdyping og realisering gjennom kommunale planer. Kommuneplanens arealdel dekker kommunene i sin helhet, og avklarer arealbruken med arealformål og hensynssoner.

Virkning

Regional areal- og transportplan er ikke juridisk bindende, men er tuftet på et samarbeid og enighet om strategiene. Men det forutsettes at regional areal- og transportplan for arendalsregionen skal legges til grunn for statens, fylkeskommunens og kommunenes planlegging og prioritering i regionen.

Planforslagets betydning for transportutviklingen

Denne foreslåtte endringen i arealutviklingen klarer med andre ord ikke alene å kompensere for det økte trafikkarbeidet som befolkningsveksten fram til 2040 medfører. Det betyr at det er nødvendig å kombinere arealstrategien med andre tiltak som belyses i mulighetsstudien for ei bymiljøpakke med bompengefinansiering.