Planforslaget

Forslag til areal- og transportplan for arendalsregionen.

Planforslaget til areal- og transportplan for arendalsregionen.

Forslaget til areal- og transportplan for arendalsregionen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune.

Planforslaget består av tekstdel med mål og strategier (kan lastes ned i bunnen av teksten), plankart med stedsbeskrivelser, samt retningslinjer. Det er utarbeidet en kartbasert webløsning for areal- og transportplanen. Dette er en løsning som gir innsyn og tilgang til plankart, stedsbeskrivelser, fortettingsanalyse, tematiske kart, mulighetsstudier for kollektivtransport og sykkel og øvrige analyser som er gjennomført i forbindelse med arbeidet.

Lær mer ved å klikke deg rundt i vår digitale kartløsning, som viser planer og kunnskapsgrunnlag.

ATP-planen har et langsiktig perspektiv, og frem mot 2040 vil det skje endringer på mange områder som en ikke har gode nok forutsetninger for å ta innover seg i dag. Det vil komme store samfunnsmessige og teknologiske endringer. Det er derfor viktig at den regionale planen tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom.

Her kan du lese planforslaget i sin helhet (pdf).

 


Vekst i sentre

Veksten skal prioriteres i by- og kommunesentre og enkelte lokalsentre

Regional plan for arendalsregionen legger opp til at 80 % av veksten skal komme innenfor byene og prioriterte lokalsentre.

20 % av veksten kan komme utenfor de prioriterte stedene, men fortrinnsvis innenfor et av de øvrige stedene som er beskrevet i planen

Prioriteringene i areal- og transportplanen er ment å forebygge ytterligere byspredning i regionen. I dag er kun i underkant av 20 % av befolkningen i arendalsregionen bosatt innenfor 15 min gangavstand til kommunesentraene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Osedalen, mens nær halvparten av arbeidsplassene finnes her (46 %).

Prioriteringen i ATP innebærer altså ikke et ønske om å øke befolkningen i lokalsentra på bekostning av kommunesentra, men å:

  • – styrke kommunesentraene som regionens viktigste handels-, kultur og arbeidsplassområder.
  • – redusere transportbehovet for bebyggelsen i omlandet ved å utvikle lokalsentre med et innhold som i størst mulig grad ivaretar daglige behov.

Gå inn på det digitale plankartet og les mer. Ved å trykke på et sted i kartet får du tilgang til stedsbeskrivelse i pdf-format. Les notat om stedsbeskrivelsene her (pdf, 0,8MB). 

 


Næringsområder

Arbeidsplasser og antall besøkende

Regionale næringsområder er klassifisert etter ABC-prinsippet, og regional plan angir gjennom dette hva slags etableringer som bør komme hvor, ut ifra arbeidsplass- og besøksintensitet. A-områdene (mange arbeidsplasser/besøkende) tilsvarer bysentra og Osedalen. B-områdene (middels arbeidsplasser/besøkende) er blant annet Campus Grimstad, Stoa, Krøgenes og Harebakken og Blakstadheia. C-områdene er Grenstøl (framtidig), Longum, Eydehavn, Omre (framtidig), Østerhus, Bergemoen, og Heftingsdalen (framtidig).

Lær mer ved å klikke deg rundt i det digitale plankartet under fanen «arbeid og pendling».

Du kan også lese mer om næringsliv og arbeidsplasser i kapittel 10, side 38 i planforslaget (pdf).


Hovedkollektivakser

Fremkommelighet er høyt prioritert

Planen peker ut hovedkollektivakser, hvor fremkommelighet for kollektiv skal ha høyeste prioritet i planleggingen. Disse består av E18 Kristiansand-Grimstad-Arendal, fv. 420 fra Grimstad/Øygardsdalen til Arendal og videre Harebakken til Myra, fv. 410 Eydehavn til Arendal og videre forbi Sykehuset til Stoa, fv. 42 fra Arendal til Osedalen.

Lær mer ved å klikke deg rundt i det digitale plankartet under fanen kollektiv for å se hovedkollektivakser og få tilgang på relevante dokumenter.

 


Virkning og betydning

Planretningslinjer

Det er gitt retningslinjer om lokalisering av boliger og arbeidsplasser innenfor definerte vekstområder, funksjonsinnhold og utvikling av 80 %-steder, utnyttingsgrad og fortetting, lokalisering av næringsvirksomhet og tjenesteyting, gange, sykkel og kollektiv og anbefalt parkeringsnorm.

Lær mer ved å klikke deg rundt i vår digitale kartløsning under fanen «Fortettingspotensiale».

Forholdet til kommuneplanene

Regional areal- og transportplan for arendalsregionen er en strategisk og overordnet plan som forutsetter utdyping og realisering gjennom kommunale planer. Kommuneplanens arealdel dekker kommunene i sin helhet, og avklarer arealbruken med arealformål og hensynssoner.

Virkning

Regional areal- og transportplan er ikke juridisk bindende, men er tuftet på et samarbeid og enighet om strategiene. Men det forutsettes at regional areal- og transportplan for arendalsregionen skal legges til grunn for statens, fylkeskommunens og kommunenes planlegging og prioritering i regionen.

Planforslagets betydning for transportutviklingen

Denne foreslåtte endringen i arealutviklingen klarer med andre ord ikke alene å kompensere for det økte trafikkarbeidet som befolkningsveksten fram til 2040 medfører. Det betyr at det er nødvendig å kombinere arealstrategien med andre tiltak som belyses i mulighetsstudien for ei bymiljøpakke med bompengefinansiering.